Såhär behandlar BoatWasher dina personuppgifter

BoatWasher Sweden AB ansvarar för att behandling av dina personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Syftet med GDPR är att skydda den personliga integriteten så att den inte kränks vid behandling av personuppgifter. En viktig del i detta skydd är att den som uppgifterna gäller informeras om och ges insyn i vilka behandlingar som utförs. I anledning av detta lämnas följande information.

BoatWasher Sweden AB, 556640-7119, är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. Kontakt: dataskydd@boatwasher.se.

Avseende dig som kund behandlas uppgifterna av Bolaget för fullgörande om avtal om besiktning och för marknadsföring, men också av bolag som på uppdrag av Bolaget tar emot och behandlar dina uppgifter i syfte att skicka riktad marknadsföring till dig avseende båtbottentvättning, båtbottentvättmaskiner och annan marknadsföring avseende sådant som du som kund till Bolaget kan ha nytta av. Inom ramen för marknadsföringsarbetet använder Bolaget profilering.

Syftet med behandlingen är således dels att genomföra bokad bottentvätt och därtill hörande administration, dels att lagra personuppgifterna i ett kundhanteringssystem som används av Bolaget vid ovan beskriven marknadsföring.

Vi kommer att behandla dina uppgifter som kund under den period som är skälig för att upprätthålla kundnyttan samt tillhandahålla god kundservice utifrån gällande inställelseregler. För det fall någon bottentvättning inte utförs i enlighet med bokningen tillämpas samma period. Efter denna period kommer vi att radera dina personuppgifter.

Bolaget lämnar aldrig ut dina kontaktuppgifter i andra fall än då tredje part utför tjänster för Bolagets räkning. Det kan röra sig om tryckerier för att möjliggöra distribution och tryck av utskick, samt leverantörer som tillhandahåller IT-system samt betallösningar.

Du kan när som helst, genom att kontakta oss på adressen dataskydd@boatwasher.se:
(I) få tillgång till de personuppgifter vi behandlar avseende dig,
(II) begära att dina personuppgifter rättas och/eller raderas
(III) återkalla ditt samtycke (om behandlingen grundar sig på sådant)
(IV) begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
(V) framföra anmärkningar på det sätt vi behandlar dina personuppgifter, och/eller (vi) få ut de personuppgifter som rör dig och som du tillhandahållit Bolaget i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt, om det är tekniskt möjligt, överföra personuppgifterna från Bolaget till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du anser att Bolaget behandlar dina personuppgifter i strid mot GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se/). Datainspektionen kommer då ta del av ditt klagomål och bedöma om tillsyn ska inledas.